Σχέδια Χορηγιών
για Θερμομόνωση
στην Κύπρο

Τα σχέδια κρατικών χορηγιών στην Κύπρο παίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της βιωσιμότητας και στην ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτά τα προγράμματα αποτελούν οικονομικά κίνητρα για ιδιώτες και επιχειρήσεις να επενδύσουν σε μόνωση και άλλα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτά τα σχέδια χορηγιών για θερμομόνωση στην Κύπρο είναι σημαντικά, καθώς δίνουν τη δυνατότητα για περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες επιλογές μαζί με τη μείωση των λογαριασμών ενέργειας και μιας άνετης κατοικίας ή άνετου εργασιακού περιβάλλοντος.

 

σχέδια χορηγιών για θερμομόνωση στην κύπρο

Κατηγορία 1

Θερμομόνωση Οροφής υφιστάμενης κατοικίας.

Οι αιτήσεις για αυτά τα σχέδια χορηγιών στην Κύπρο πρέπει να υποβληθούν μέχρι και τις 20/12/2023 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Αφορά υφιστάμενες κατοικίες για τις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής υποβλήθηκε πριν την 21/12/2007.

Το σχέδιο χορηγίας κατηγορίας 1 ισχύει για επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01/08/2021, ενώ για τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν την 20/12/2021 ισχύει το ποσό χορηγίας που προνοεί το Σχέδιο Χορηγίας του 2021 που ίσχυε την εκάστοτε περίοδο.

 

Ποσό Χορηγίας

45% επί επιλέξιμων δαπανών θερμομόνωσης με μέγιστο ποσό €2,250.

Για τις ορεινές περιοχές το ποσό χορηγίας αυξάνεται κατά 50%.

 

Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν προβεί σε αντίστοιχη επένδυση.

Δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων μέσω Παρόχου Ενεργειακών Υπηρεσιών.

 

σχέδια χορηγιών για θερμομόνωση στην κυπρο

Κατηγορία 2

Θερμομόνωση οροφής σε συνδυασμό με εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος σε υφιστάμενη κατοικία.

Οι αιτήσεις για αυτά τα σχέδια χορηγιών στην Κύπρο πρέπει να υποβληθούν μέχρι και τις 20/12/2023 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Αφορά υφιστάμενες κατοικίες για τις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής υποβλήθηκε πριν την 21/12/2007.

Ποσό Χορηγίας

Για τη θερμομόνωση οροφής:
55% επί επιλέξιμων δαπανών θερμομόνωσης με μέγιστο ποσό €2,750.

Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος:
€450 ανά εγκατεστημένο kW με μέγιστο ποσό €1,800.
Για τις ορεινές περιοχές το ποσό χορηγίας αυξάνεται κατά 50%.

 

Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν προβεί σε αντίστοιχη επένδυση.

Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να είναι στο όνομα του αιτητή.